Poughkeepsie, NY

Day 1, December 7
POU (Poughkeepsie, NY)
5:18 p.m.